Землеробство в Україні орієнтується на раціональне та екологічне використання засобу сільськогосподарського виробництва – ґрунту, відновлення його родючості, вжиття заходів, спрямованих на створення оптимальних умов для отримання сталого врожаю сільсь­когосподарських культур. Однак це теорія. На практиці провадиться інша діяльність, яка призводить до швидкої деградації ґрунтів, зниження їхньої родючості. За інформацією деяких вчених­ґрунто­знавців, це спричинило катастрофічно швидкі зміни в структурі ґрунтів: переважання процесів мінералізації гумусу над його відтворенням зумовлює величезні його втрати, які за останні 10-15 років сягнули близько 150 тис. га. А втрата ґрунтом його основ­ної властивості – родючості – стає на заваді отриманню високого врожаю сільсько­господарських культур.

Те, яким має бути родючий ґрунт, визначено ще на початку ХХ століття. Формула «ідеального» родючого ґрунту така: 50% твердих часток і 50% порожнин. В ідеалі тверді речовини складаються з 45% мінералів і 5% органічної речовини, тоді як порожнини містять 25% повітря і 25% води.

ідеальний грунт

В Україні зосереджено близько 40% світових запасів найродючіших ґрунтів – чорноземів. Вони найбільше відповідають характеристикам «ідеального» ґрунту. Проте незбалансована система землекористування, безвідповідальна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва призводять до негативних явищ в екосистемі. Як наслідок, значно погіршується фізичний та агрохімічний стан ґрунтів.

За такої ситуації український народ ризикує втратити найдорожчий скарб природи – ґрунт. Особливого загострення проблема набуває в умовах зміни клімату, коли посіви сільськогосподарських культур не тільки не отримують з ґрунту необхідних поживних речовин, а й за екстремальних температур навесні та восени зазнають гострого дефіциту вологозабезпечення.

Що насправді втрачає ґрунт за недбалого ставлення – це власну унікальну мікробіоту.

Кожне поле унікальне за складом, зокрема й мікробіологічним. Єдине, що споріднює ґрунти, – це те, що всі вони живі. Мікроорганізми в ґрунті виконують низку важливих функцій, які впливають на врожай культур і якість продукції.

  • Розкладання органічних решток з вивільненням складових поживних елементів.
  • Утворення ґрунтового перегною.
  • Вивільнення поживних елементів для рослин з нерозчинних неорганічних ґрун­тових мінералів.
  • Фіксація азоту.
  • Поліпшення живлення рослин завдяки мікоризним зв’язкам.
  • Антагоністична дія на збудників хвороб рослин.
  • Поліпшення фізичних властивостей ґрунту.

Саме завдяки мікробіологічній активності відбувається перетворення неорганічних сполук на доступні рослинам форми. Нативна, або «дика», мікрофлора протягом сезону покращує вологоутримувальні властивості ґрунту, насамперед завдяки збільшенню його капілярності. Висока целюлозна й лігнінова активність бактерій сприяє переведенню органіки ґрунтів у доступну для рослин форму. За активності мікробіоти в ґрунті відбувається інтенсивний газо­обмін: кисень передається до кореневої системи рослини й на поверхню поля виділяється вуглекислий газ.

Знання зазначених фактів та результати наукових досліджень і практичних спостережень дали змогу розробити технологію відновлення родючості українських ґрунтів за допомогою нативної мікробіоти. Це – інноваційна технологія оздоровлення ґрунтів. В її основу покладено перенесення мікрофлори «здорових» ґрунтів на ті, що перебувають у незадовільному агроекологічному стані.

Продуктом цієї технології є органічне добриво про- пребіотик LEANUM®, яке виробляється з екологічно чистих торфів та сапропелів органічного походження завдяки високим тискам та низьким температурам без будь­яких хімічних домішок. Препарат містить необхідну для біологічної активації ґрунту кількість бактеріальної мікробіоти органічного походження. Додатково добриво­ про- пребіотик має у складі ферменти, амінокислоти, вуглеводи, вітаміни та макро­ й мікроелементи. Застосування унікальної технології термогідродинамічного змішування (HTD­techno­logy®) залишає всі біологічні компоненти активними, цілісними та життєздатними.

Відновлення родючості ґрунту – кропіткий і тривалий процес. Однак завдяки застосуванню добрива про- пребіотика LEANUM® у нормі лише 2 л/га (порівняйте з використанням «хімічних гуматів» з нормою 10-­20 л/га) відбувається значне підвищення активності мікробіоти ґрунту. Це можна помітити за інтенсивністю виділення СО2 з ґрунту. Дослідження тривали протягом чотирьох років, починаючи з 2015­го, в Херсонсь­кій області.

2018 року проведено дослід, з фіксацією динаміки виділення вуглекислого газу ґрунтом після обробки LEANUM®.

Що чотири дні після обприскування ґрунту інтенсивність виділення вуглекислого газу (показник того, що мікробіота проявляє свою життєдіяльність) зростала. І вже за 20 діб активність життєдіяльності мікроорганізмів у ґрунті збільшилася на 141%. Завдяки активності мікробіологічних процесів у ґрунті поліпшуються його вологоутримувальні властивості. Висока целюлозна й лігнінова активність бактерій сприяє переведенню незасвоєної органіки ґрунтів у доступну для рослин форму. Відповідно, ґрунт відновлює свої родючі властивості, створюються сприятливі умови для розвитку рослин, елементи живлення, що перебувають у ґрунті та внесені з добривами, швидко перетворюються на доступні для рослин форми, а рослини своєю чергою формують високий урожай чудової якості.

Ефективність нової технології відновлення родючості ґрунтів була підтверджена при промисловому впровадженні, зокрема на масштабних полігонах великих господарств.

Уже чотири роки тривають дослідження щодо застосу­вання добрива про- пребіотика LEANUM®. Були випробувані різні способи використання цього продукту: обробка ґрунту, обробка насіння, позакореневе підживлення рослин.

2019 року, коли погодні умови були не дуже сприятливими для отримання високих урожаїв культур, LEANUM® показав досить високі результати навіть за малої кількості опадів. Так, у господарстві Сумсь­кої області ячмінь ярий, оброблений перед посівом LEANUM®, 2 л/т, за зниження норми висіву та посухи навесні вирізнявся продуктивним кущенням, довше залишався зеленим, а при збиранні показав гарні результати.

Фото 1. ФГ «Задорожнього», Сумська обл., 2019 р.

 

На початкових етапах росту рослин на полі господарства майже не була помітна різниця. Навіть через зменшення норми висіву до 180 кг/га замість 250 кг/га посіви мали гірший вигляд. Однак за настання посухи наприкінці квітня рослини почали стрімко розвиватися й кущитися. При визначенні коефіцієнта продуктивного кущення різних сортів ячменю ярого було помічено суттєву різницю. На початку наливу зерна були зроблені польові аналізи. На фото 1 дуже добре помітна різниця в розвитку кореневої системи рослин, насіння яких було оброблене LEANUM®, а також їхнє зелене забарв­лення. Це все свідчить про гарну забезпеченість рослин водою, живленням. У результаті в господарстві було отримано прекрасний урожай.

Дослідження проводилися на всій території України. Дуже багато польових дослідів було передбачено на агроцентрах Agrii (ТОВ «Агроскоп Інтернешнл») у Дніпропет­ровській та Терно­пільській областях.

Було вивчено вплив різних норм і способів застосування добрива про- пребіотика LEANUM® на врожай різних культур. Загалом створити оптимальні умови для росту й розвитку і, відповідно, для формування ліпшого врожаю можна як при обробці насіння, так і при обробці ґрунту перед сівбою.

Було з’ясовано, що для отримання прибавки врожаю на рівні 6 — ­16% достатньо 2 л/т насіння різних культур. Ця прибавка окупає витрати у пропорції 1:3­ — 1:4.

Ми маємо велике багатство – родючий чорнозем, який формувався мільйони років, містить все необхідне для сільсь­когосподарської діяльності людини, однак через недбале до нього ставлення, недолугу господарську діяльніості ґрунту – збереження й відновлення мікробіологічного складу і, відповідно, – балансу компонентів сть можна втратити найцінніше – корисну мікробіоту ґрунту. Один з принципів відродження родючродючості. Так, при застосуванні добрив­ про- пребіотиків, які насичують ґрунт корисними мікроорганізмами, дають змогу їм швидко зайняти свої екологічні ніші, можна відновити пористу структуру ґрунту, його аерацію, волого­утримання, мобілізувати поживні речовини з недоступних рослинам форм та створити належні умо­ви для росту й розвитку культур. Усе це позначиться на врожаї. Отже, можна значно підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва без втрати найціннішого ресурсу – родючості ґрунту.

 

Сергій Скоромний,

кандидат сільськогосподарських наук,

продукт­менеджер з технологій позакореневого живлення рослин,
Agrii (ТОВ «Агроскоп Інтернешнл»)

e­mail: [email protected]