Хто й куди підкидає грошенят?

Певно, чи не найголовніше значення іноземних інвестицій для України полягає в тому, що за цифрами грошей ховаються нові технології та виробнича культура. На сьогодні понад 91% іноземних інвестицій в аграрний сектор України припадає на європейські країни. То чи не вони визначили шлях розвитку агросектору?

Економічні кризи (наслідок світових чи штучні), яких перманентно зазнавала Україна впродовж останньої чверті сторіччя, зменшують вартість національної валюти щодо провідних світових валют.

А для розвитку як окремих секторів економіки, так і назагал потрібні вільні ресурси. На жаль, на сьогодні Україна не має достатніх внутрішніх фінансових ресурсів для розв’язання економічних і соціальних проблем (не забудьмо подякувати мудрагелям-очільникам). Введення інвестицій сприяє економічному розвитку (інвестиції — це не обов’язково гроші, можуть бути технології, устаткування тощо).

За приблизними підрахунками низки експертів, наша економіка щороку потребує майже $40 млрд іноземних інвестицій.

Однак не слід забувати, що прямі інвестиції — основна форма експорту приватного капіталу, що забезпечує встановлення ефективного контролю і надає право безпосередньої участі у розпорядженні/управлінні закордонною компанією (ми не говоримо про просту купівлю цінних паперів -акцій, сертифікатів тощо). Визнаючи ту чи іншу особу іноземним інвестором, держава тим самим визнає його право на пільги та гарантії, що містяться у положеннях Закону «Про режим іноземного інвестування». Згідно з цим законом під іноземними інвестиціями розуміють усі «цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України задля отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту».

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції у таких формах:

  • участь іноземних інвесторів у підприємствах України;
  • створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам;
  • придбання діючих підприємств;
  • придбання рухомого та нерухомого майна (земельні ділянки, будинки, обладнання, транспорт тощо).

Фото 1. Схованка для виробничої культури

Говорячи про іноземні інвестиції, слід, насамперед, розмежовувати державні та приватні інвестиції.

Державні інвестиції — це позики, кредити, які одна держава або група держав надає іншій державі.

Під приватними розуміють інвестиції, які надають приватні фірми, компанії чи громадяни однієї країни відповідним суб’єктам іншої країни. Основною метою таких інвестицій є розміщення ресурсів на більш вигідних/прибуткових умовах.

На сьогодні найпривабливішими секторами економіки для іноземних інвестицій є: «фінансова та страхова діяльність», на яку припадає 27,4% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, «промисловість» — 25,4% (зокрема й «переробна промисловість» — 20,2%), «оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» — 14,6%.

На аграрний сектор припадає лише трохи більш як 1,5%, однак це не стримало його розвиток.

Фото 2. Схованка для виробничої культури

Інвестиції у сільське господарство

Якщо розглядати період, починаючи з 2002 р., коли інвестиції у сільське господарство становили вже певну значущу цифру у $87 мли (1,8% від загального обсягу інвестицій), зацікавлення агросектором зростало до кризи 2009 р. Збільшувались як обсяги інвестицій, так і їхня частка.

Проте, починаючи з 2010 р., іноземні інвестори вже практично втратили інтерес до агросектору України. Девальвація національної валюти призвела до збитків і, як наслідок, до виводу інвесторами коштів.

Динаміку обсягів прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал агросектору України станом на 1 січня відповідного року наведено на рисунку. Обсяги прямих іноземних інвестицій за 2010-2017 рр. подано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Рисунок 1. Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій у акціонерний капітал агросектору України

На рисунку представлено дані щодо прямих іноземних інвестицій за секцією А відповідно до КВЕДу (Класифікація видів економічної діяльності) «Сільське, лісове та рибне господарство». 2014 і 2015 рр. стали періодами рекордних збитків для інвесторів, оскільки було фактично знівельовано той потенціал, який закладався в 2005-2008 рр. і який ще нині (попри падіння на світових сировинних ринках) дає змогу отримувати доходи від експорту сільгосппродукції.

Станом на початок 2016 р. рівень іноземних інвестицій був нижчий, ніж у 2007 р. (станом на 1 січня 2008 р.). Станом на 1 січня 2017 р. ситуація на перший погляд вирівнялась, проте це не зовсім так — кошти не надходили. Просто одне з великих підприємств, що раніше залучило великі інвестиційні ресурси, під час перереєстрації змінило вид основної діяльності на сільськогосподарську. Частка інвестицій у сільське господарство становила 1,6% від загальних, або $582879,1 тис. На рослинництво припадає 55% обсягів інвестицій у сільське господарство, на тваринництво — 30%. Розподіл обсягів інвестицій у сільське господарство за розділами та секціями відповідно до КВЕДу наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій в агросектор за поділом КВЕДу станом на 1 січня та 1 квітня 2017 р.

Інвестиції за країнами

Найбільшим у світі інвестором коштів в українську економіку є «дуже потужна» середземноморська країна — Кіпр. Він також веде перед за обсягом інвестицій у агросектор, на нього припадає 30% інвестицій у галузь, та лише 1,9% із них було спрямовано у сільське господарство.

Друге місце станом на 1 січня 2017 року за обсягом інвестицій у сільське господарство України з часткою у 15,2% посіли Британські Вірґінські Острови. Торік їх частка становила 2,8%. Саме зміна коду основного виду діяльності на сільськогосподарську («Вирощування однорічних і дворічних культур») підприємством, яке отримало інвестиції з цієї держави, дало змогу Вірґінським Островам піднятися в загальному рейтингу агроінвесторів і посісти 1-ше місце за зазначеною секцією КВЕДу.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в українский агросектор країн, чий внесок найвагоміший, станом на 1 січня 2017 року, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2.Обсяг прямих іноземних інвестицій окремих країн у агросектор станом на 1 січня 2017 р.

Вагомими інвесторами є також Німеччина, Велика Британія і Данія. Причому третина данських інвестицій спрямована у агросектор, переважно у тваринництво ($41 млн, або 88% інвестицій), і має тенденцію до збільшення. Нині майже чверть інвестицій у тваринництві має данське походження (половина припадає на Кіпр). Натомість «Вирощування однорічних і дворічних культур», тобто експортно орієнтованої продукції, є найцікавішим для іноземних інвесторів. Обсяг прямих іноземних інвестицій в український агросектор країн, чий внесок найзначніший за найвагомішими (за надходженнями інвестицій) секціями КВЕДу станом на 1 січня 2017 р., наведено у табл. 3.

Таблиця 3. Обсяг прямих іноземних інвестицій окремих країн в агросектор за найвагомішими секціями КВЕДу станом на 1 січня 2017 року, тис.доларів

За регіонами

Коли йдеться про інвестиції, то завжди уявляється якась конкретна справа: завод, дослідницький центр, а може, поле чи ферма, коли твердять про інвестиції у агробізнес.

Та якщо подивитися на розподіл за регіонами іноземних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство України, то побачимо, що більш як третина їх припадає на… місто Київ! А все просто — тут розташовано головні офіси багатьох агровиробників. Тому до регіонального розподілу інвестицій варто ставитися дуже обережно.

Натомість серед регіонів (де є поля та ферми) лідерами за обсягом отриманих інвестицій станом на 1 січня 2017 р. (табл. 4) були, істотно випередивши інших, Київська та Івано-Франківська області (14,1% і 10,9%). Найвагоміші інвестиції у галузь тваринництва припадають на Івано-Франківську та Київську області (28,3% та 24% від загальних інвестицій у тваринництво), їм дещо програє Київ. Натомість він посідає 1-ше місце за обсягом інвестицій у вирощування однорічних і дворічних культур — 43% від загалу. За областями інвестиції у вирощування однорічних і дворічних культур розподілені відносно рівномірно, без «викидів» у більший бік, найбільші значення спостерігаються у Київській і Львівській областях (9,9% і 5,7% відповідно).

Таблиця 4. Обсяг прямих іноземних інвестицій за регіонами станом на 1 січня 2017 року, тис.доларів

Таблиця 5. Обсяг прямих іноземних інвестицій за регіонами за найвагомішими секціями КВЕДу станом на 1 січня 2017 року, тис.доларів

Обсяг прямих іноземних інвестицій за регіонами за найвагомішими секціями КВЕДу станом на 1 січня 2017 р. наведено у таблиці 5. Хоча інвестиції і розподілені нерівномірно за країнами та регіонами, у тому є свій сенс. Інвестиції з офшорів більше тяжіють до бізнесу їхніх реальних власників. Данські збігаються з найрозвинутішою галуззю їхнього агросектору. Хтось намагається створити ринок для своїх технологій. А результат один: інвестиції — шлях до розвитку!

 

Костянтин Рєпін