Курс підготовки агротехнологів екстра­класу починається 1 вересня.

 

«Коли я був підлітком, батьки говорили мені: якщо не будеш учитися, залишишся працювати тут, на полі. Сьогодні я говорю молодим: якщо ви хочете працювати тут, на полі, ви повинні вчитися».

Дірсеу Нері Гассен, голова Асоціації фермерів Бразилії, видатний учений

 

В Україні сьогодні дві гострі проблеми: брак високооплачуваної роботи і брак персоналу для високооплачуваної роботи. В агросекторі цю проблему компанії вирішують, навчаючи людей або скеровуючи на навчання до західних фірм.

Імовірно, нестача широкої інформації про можливості й специфіку АПК зумовлює нестачу кадрів. Відомо, що високі заробітки механізаторів та менеджерів можуть забезпечити гідній рівень життя, а широкий спектр завдань в АПК зумовлює різноманітність операцій та широту навичок.

 

«Якщо ти зараз заснеш, тобі, звичайно, насниться твоя мрія, але якщо ти зараз повчишся, ти втілиш свою мрію в життя».

Мотиваційні принципи Гарвардського університету

 

Визначна подія для АПК відбудеться 1 вересня – в цей день почнеться навчання в елітній дворічній школі агротехнологів­агроменеджерів GPs – Grain Power school , яка відкриє свої двері під егідою журналу «Зерно» та агрокомпанії АТК.  

До школи приймаються особи віком від 21 до 35 років. Голов­­на вимога до кандидатів – бажання змінити власну долю та долю України на краще.

У перший рік навчання студенти пройдуть практичні курси робіт на тракторі (сучасні Case, John Deere, автоматична система навігації, завантаження треків і супутникових карт), на обладнанні з ґрунтообробітку, на посівному комплексі, на обприскувачі, на комбайні в режимі реального часу в реальних господарствах. Усі вони складуть іспити та отримають дозвільні документи для роботи на вказаному обладнанні.

Другий рік навчання – менеджмент агротехнологічними процесами від планування посіву до реалізації врожаю. До програми навчання входить повний курс практичного високо­продуктивного рослинництва, курс практичного точного землеробства, основи насін­ницт­ва, гібридизації та селекції.

На практиці студенти опанують основні прийоми планування сівозміни та планування врожаю, методи розрахунку оптимальної кількості та якості внесення мінеральних добрив, курс систем захисту комерційних культур з класифікацією пестицидів.

До організації навчання залучені кращі фахівці України, а до лекційних занять – видатні учені та практики світу.

 

«Якщо висипати вміст гаманця собі у голову, його вже у вас ніхто ніколи не забере».

Бенджамін Франклін

 

Навчальний кампус організовується у Радомишлі. Група з 20 студентів, які будуть відібрані ретельним тестуванням, забезпечується 10­ма автомобілями для доїзду до місць роботи. Упродовж навчання кожний студент отримує стипендію в еквіваленті 500 доларів США та заробітну платню залежно від обсягу виконаних робіт.

Якщо студент скеровується на навчання сторонньою агрокомпанією, вартість навчання становить еквівалент 2000 доларів США на місяць.

Після завершення навчання студенти­стипендіати зобов’язані відпрацювати 3 роки за розподілом з високою оплатою праці, окрім студентів, чиє навчання оплачене іншими компаніями. Після навчання студенти отримують сертифікати про закінчення відповідних курсів.

Школа планується діючою постійно.

Відбір кандидатів на навчання у школі починається з травня 2019 року. Запис на співбесіди та тестування поштою – grain.power.school@gmail.com, довідки телефоном +380672147095, координатор Наталя Мельник.

Фах агротехнолога – те, що дасть людині твердий ґрунт під ногами завжди, а репутація АТК, найефективнішої агрокомпанії України, відкриє для випускників GPs – Grain Power school будь­які двері. Багаторічний досвід лідера медіаринку України, журналу «Зерно», та міцні зв’язки в науковому світі дають доступ до найцікавіших розробок та найкращих практик світу. Врешті, годі сподіватися, що про наше майбутнє подбає держава, слід самим подбати про нього. І про майбутнє держави також. 

Фото 1. GPs – Grain Power school – освіта, яка створить вашу долю

GPs — The Grain Power school — Education That Will Create Your Destiny

Premium agronomists’ training course starts on September 1

 

«When I was a teenager, my parents told me: if you do not study, you will remain working here in the field. Today, I’m talking to the young people: if you want to work here, in the field, you have to study».

Dirceu Neri Gassen, the head of the Brazilian Farmers’ Association, an outstanding scientist

 

Today there are two acute problems in Ukraine: the lack of high-paying jobs and lack of the staff for high-paying jobs. The companies in the agricultural sector solve this problem by teaching people or directing them to study at Western firms.

Probably the lack of wide information on the possibilities and specifics of the agro-industrial complex (AIC) causes the understaffing. It is known that high wages of the mechanization experts and the managers can provide a decent standard of living, and a wide range of tasks at AIC results in the variety of operations and the breadth of skills.

 

«If you fall asleep right now, you’ll for sure see your cherished dream, but if you study now, you will make your dream come true»

Harvard University’s motivational principles

 

A remarkable event for the agro-industrial complex will take place on September 1 — the training will start on that date at the GPs — Grain Power elite two-year school of the agronomists-agricultural managers. The Grain Power school will open its doors under the aegis of Zerno journal and the agrocompany ATC (Agrarian technology company).

Persons aged 21-35 are admitted to school. The main requirement for candidates is the desire to change their own destiny and Ukraine’s destiny for the better.

In the first year of study students will be trained to operate the tractor (modern Case, John Deere, automatic navigation system, tracks and satellite maps downloading), to operate the soil treatment equipment, the sprayers, the combine in real time and real farms. Also, the students will complete a practical course at the sowing complex. All of them will pass examinations and receive permits to use the equipment.

The second year of training is management of agrotechnological processes starting with the crop planning and ending with the harvest realization. The program of training includes a full course of practical high-yield crop production, a course of practical precision farming, the basis of seed production, hybridization and breeding.

In practice, the students will master the basic techniques of crop rotation planning and crop planning, the optimal amount and quality calculation methods of the mineral fertilizer application, the protecting commercial crops systems course with the pesticides’ classification.

The best specialists of Ukraine are involved in the organization of the study, at the same time the world’s outstanding scientists and practitioners are attracted to the lectures.

 

«If a man empties his purse into his head, no man can take it away from him»

Benjamin Franklin

 

The campus is organized in Radomyshl. A group of 20 students, who will be selected by thorough testing, will be provided with 10 vehicles for getting to the work places. During education, each student receives $500 scholarship and the salary that depends on the volume of the fulfilled works.

If a student is directed to by a third-party agricultural company, the cost of education is $2,000 per month equivalent.

After graduation, the scholarship students are required to be allocated to the high wage jobs work for 3 years, except for the students whose tuition is paid by other companies. The students will receive the courses’ completion certificates after their studies.

The school is planned to be active on permanent basis.

The selection of candidates for schooling begins in May 2019.

To sign up for an interview and testing: grain.power.school@gmail.com, additional information — by phone number +380672147095, coordinator — Natalya Melnik.

An agronomist specialty is that will always give a person a firm ground under his feet, and the ATC reputation, the most effective agrocompany of Ukraine, will open any doors for graduates of the GPs — Grain Power school. The long-term experience of the Ukrainian media market’s leader Zerno journal, and strong links in the scientific world give access to the most interesting developments and best practices in the world. Finally, stop hoping that the state will take care of our future; we have to take care of it by ourselves. And about the future of the state as well.